खुदुनाबारी गा.बि.स.का सरकारी तथा सम्बन्धीत निकायमा दर्ता भई नबिकरण भएका र गा.बि.स.मा गठन भएका बिषय गत समितिहरु

क्र

कार्यालयवा संस्थाको नाम

कार्यालयरहेको ठेगाना

अध्यक्षवा प्रमुखकोनाम

मोबाइलनं.

कैफियत

गा.वि.स.कोकार्यालय खुदुनावारी

खुदुनावारी

गणेश कुमारबुढाथोकी

९८५२६७४४५७

सरकारीकार्यालय

ससस्त्रवेस क्याम (शरणार्थी शिविर)

खुदुनावारी

 

२३६९७२१७

सरकारीकार्यालय

श्री उपस्वास्थ्य चौकी

खुदुनावारी

गोपाल शरण

९८४२७२०२५८

सरकारीकार्यालय

श्रीअतिरिक्त हुलाक

खुदुनावारी

कमला गौतम

९८४२६९२०९५

सरकारीकार्यालय

श्रीअभियान नेपाल

खुदुनावारी

इन्दिरापराजुली

९८४२६३१६५६

गैरसरकारीकार्यालय

श्री दलितसेवा संघ

खुदुनावारी

बुद्धबराइली

९८४२६३३३२५

गैरसरकारीकार्यालय

श्रीसयपत्री युवा समूह

खुदुनावारी

बिष्णुढकाल

९८४२६९६४९०

गैरसरकारीकार्यालय

श्रीसिस्ने युवा क्लव

खुदुनावारीर २

बिनोद गौतम

९८४२६४०७२२

गैरसरकारीकार्यालय

श्रीसिद्धार्थ युवा क्लव

खुदुनावारी

टंक  बराल

९८४२७१७८५२

गैरसरकारीकार्यालय

१०

श्रीसुखानी सामुदायिक बिकास केन्द्र

खुदुनाबारी

यज्ञप्रसादअधिकारी

९८४२६५७१८३

गैरसरकारीकार्यालय

११

श्रीखुदुनावारी दैवि प्रकोप व्यवस्थापन समिति

खुदुनावारी

बिण्णुप्र.दुलाल

९८४२६६२१९७

गैरसरकारीकार्यालय

१२

श्री एकलमहिला समाज

खुदुनावारी

मुना गौतम

९८०७९३११५५

गैरसरकारीकार्यालय

१३

श्री सानाकिसान सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

नरब.कन्द¨वा

९८४२६७४४२८

सहकारीकार्यालय

१४

श्री सृजनाबचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

नेत्रघतानी

९८४२७१४८८९

सहकारीकार्यालय

१५

श्रीकुम्भिटार ऋण  तथा बचत सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

गणेस गुरु¨

९८४४६३७६२८

सहकारीकार्यालय

१६

श्रीकोपिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

नरेन्द्रचापागाई

९८४२६५६५८९

सहकारीकार्यालय

१७

श्रीअभियान नेपाल ब.स.स.लि.

खुदुनावारी

लोकमानश्रेष्ठ

९८४२६२५६०७

सहकारीकार्यालय

१८

श्रीप्रगति ब.स.स.लि.

खुदुनावारी

मदन बराल

९८४२६९७७४४

सहकारीकार्यालय

१९

श्रीटाङ्गटिङ्ग कृषि सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

योगप्र.आचार्य

९८५२६७२८७२

सहकारीकार्यालय

२०

श्रीप्रतिभा महिला कृषि सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

गोमा पौडेल

९८४२६२९८४९

सहकारीकार्यालय

२१

श्रीखुदुनावारी कृषि सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

खगेन्द्रमणी ढु¨ेल

९८१७९५६६०१

सहकारीकार्यालय

२२

श्रीसुखानी कृषि सहकारी संस्था लि.

खुदुनावारी

नारायणपौडेल

९८४२७१३६६५

सहकारीकार्यालय

२३

श्रीसिस्ने कृषी सहकारी संस्था

खुदुनाबारी

राम ब.निरौला

९८४२६२४३२५

सहकारीकार्यालय

२४

श्रबेल्टार कृषी सहकारी संस्था ली

खुदुनावारी

देबी ढुंगेल

९८४२६७५८४९

सहकारीकार्यालय

२५

श्री दिब्यतरकारी तथा फलफुल कृषी सहकारी संस्था लि.

खुदुनाबारी

कमलाआचार्य

९८४२७२५०२७

सहकारीकार्यालय

२६

श्रीबेलटार खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति

खुदुनावारी

योगप्र.आचार्य

९८५२६७२८७२

उपभोक्तासमिति कार्यालय

२७

श्रीखुदुनावारी अर्जुनधारा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति

खुदुनावारी

कमलभण्डारी

९८५२६७५२९८

उपभोक्तासमिति कार्यालय

२८

श्रीसाधुटार सिदेश्वर खानेपानीउपभोक्तातथासरसफाई समिति

खुदुनावारी

चन्द्रप्रसाई

९८४२७०११७८

उपभोक्तासमिति कार्यालय

२९

श्रीखैरेनी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति

खुदुनावारी

भूपालबस्नेत

२३६९५०७७

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३०

श्रीकुम्बिटार खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति

खुदुनावारी

याम ब.थापा

९८४२६९६५२७

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३१

श्री टाङ्गटिङ्ग नदीनियन्त्रणतथा वातावरण संरक्षण उपभोक्ता समिति

खुदुनावारी

योगप्र.आचार्य

९८५२६७२८७२

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३२

श्रीभोर्लेनी बास रोपण तथा नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति

खुदुनाबारी,

मानब.खेवाङ्ग

९८५२६७३५८८

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३३

श्रिह्चुमासा सामुदायिक बन उ.समूह

खुदुनावारी

बिष्णुप्रसाई

९८४४६३७३०१

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३४

श्रीहलुवागड सामुदायिक बन उ.समूह

खुदुनावारी

चक्र तामा¨

९८१५९८९५५०

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३५

श्रीशान्ति सामुदायिक बन उ.समूह

खुदुनावारीर ५

निर्मलबराल

९८४२६७६२९१

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३६

श्रीजुकेखाडी सामुदायिक बन उ.समूह

खुदुनावारी,८र९

दिब्ब कटेल

९८४२७१४४४४

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३७

श्रीसुखानी सामुदायिक बन उ.समूह

खुदुनावारी,दानाबारी

धन ब.तामा¨

९८१७९७४१२१

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३८

श्रीदाहालटार सामुदायिक बन उ.समूह

खुदुनावारी,लक्ष्मीपुर

तेजराजआचार्य

९८४९४३६३२९

उपभोक्तासमिति कार्यालय

३९

श्रीआइतवारे साप्ताहिक पशु वजार व्यवस्थापन समिति

खुदुनावारी

जितेनअधिकारी

९८४२६५४८५९

बजार समिति

४०

श्री नमूनासामुदायिक वजार व्यवस्थापन समिति

खुदुनावारी

डम्बरप्रसाई

९८४२६५५६९९

बजार समिति

४१

श्री अमरमूल कृषक समूह (वडाहरुमा २२ वटा समूह)

खुदुनावारी

गजेन्द्रपौडायल

९८४२६९५५०४

मूल कृषकसमुह

४२

श्री नेपालरेडक्रस सोसाइटी उपशाखा

खुदुनावारी

रघुनाथखनाल

९८४२७११७५४

उपशाखा

४३

श्री गाउँस्तरिय मध्यस्थ समिति

गा.वि.स.कार्यालय

राम कुमारमहत

९८४२१३४७२६

गा.बि.स.स्तरियसमिति

४४

श्री गाउँस्तरिय आदिवासी जनजाती महासंघ

गा.वि.स.कार्यालय

नरेन्द्रदेब इ¨नाम

९८४२६९६५०४

गा.बि.स.स्तरियसमिति

४५

श्रीपारालिगल गाउँ समिति

गा.वि.स.कार्यालय

रेणुकाखवास

९८५२६७३६४३

गा.बि.स.स्तरियसमिति

४६

श्री दलितगाउँ समन्वय समिति

गा.वि.स.कार्यालय

दिल मायादास

९८१४०१९५१८

गा.बि.स.स्तरियसमिति

४७

श्री मानबअधिकार बाल संरक्षण प्रर्बदन समिति

खुदुनावारी

 

 

गा.बि.स.स्तरियसमिति

४८

श्री गाउँमहिला सञ्जाल

गा.वि.स.कार्यालय

जानुकापराजुली

९८४२७१७३४१

गा.बि.स.स्तरियसमिति

४९

श्री गाउँशान्ति समिति

गा.वि.स.कार्यालय

 

 

गा.बि.स.स्तरियसमिति

५०

श्रीगा.बि.स.युवा तथा खेलकुद समिति

गा.वि.स.कार्यालय

 

 

गा.बि.स.स्तरियसमिति

५१

श्रीच्यारीटी यूथ क्लब

खुदुनाबारी

बिष्णुप्रसादखतिवडा

९८०७९२८३८३

गैरसरकारीकार्यालय

५२

श्रीजुकेखाडी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिती

खुदुनाबारी

जिबनकुमारभण्डारी

९८४२६२४०३९

उपभोक्तासमितिको कार्यालय

५३

श्री नवकिरण यूवा समुह

खुदुनाबारी

 

 

गैरसरकारीकार्यालय

 

वडाहरुमा१०० भन्दा वढी महिला बचत समूहहरु सक्रिय छन्