खुदुनाबारी गाबिस क्षेत्रमा सरकारी,सामुदायिक,निजी बिद्यालयहरु 

 

क्र स

बिद्यालयको नाम

बिद्यालयरहेकोठेगाना

प्र.अ.को नाम

मोबाइल नं.

कैफियत

श्री जनता उच्चमा.वि.

खुदुनावारी

श्याम नाथ शर्मा

९८४२६३४४९८

सरकारी बिद्यालय

श्री सिंहदेवी  मा.वि.

खुदुनावारी

खडक तामा¨

९८४२६२५०४७

सरकारी बिद्यालय

श्री गणेश   नि.मा.वि.

खुदुनावारी

राम कु.आछामे

९८४२६३३२६४

सरकारी बिद्यालय

श्री भानु    नि.मा.वि.

खुदुनावारी

हेम ब.कार्की

९८४२६२३१२८

सरकारी बिद्यालय

श्री भिमले  नि.मा.बि.

खुदुनावारी

डिल्लीराम गुरु¨

९८४२६५६८५२

सरकारी बिद्यालय

श्री नवज्योतिप्रा.वि.

खुदुनावारी

लक्ष्मी खतिवडा

९८४२६७२७१९

सरकारी बिद्यालय

श्री सिंहेश्वरीप्रा.वि.

खुदुनावारी

अन्नत खतिवडा

९८४२७१२५८४

सरकारी बिद्यालय

श्री सरस्वतीप्रा.वि.

खुदुनावारी

ईश्वर खवास

९८४२६३३९७७

सरकारी बिद्यालय

श्रीप्रतिभानमुनामा.वि.(कंम्पनीअन्तगर्तका)

खुदुनावारी

टंक नाथ आचार्य

९८४२६३९४७५

निजी बिद्यालय

१०

श्रीब्यू हेभनबोर्डिङ्ग स्कुल मा.वि.   

खुदुनावारी

टि.आर.राई

९८४२६५७३३५

निजी बिद्यालय

११

श्री न्यू होपबोर्डिङ्गस्कुलमा.वि.      

खुदुनावारी

बालगोपालगौतम

९८५२६७७६२०

निजी बिद्यालय

१२

श्री सिस्ने शान्तिनिकेतन बोर्डिङ्ग स्कुलप्रा.वि.   

खुदुनावारी

बिजेन्द्र एकतेन

९८४२६७२८९१

निजी बिद्यालय

१३

श्री कन्चनजघाबोर्डिङ्ग स्कुल प्रा.वि.    

खुदुनावारी

लोकनाथ कोईराला

९८४२६६६०२७

निजी बिद्यालय

१४

श्री शान्ति प्रभातबोर्डिङ्ग स्कुल प्रा.वि.    

खुदुनावारी

सोमनाथ निरौला

९८४२७३०९३४

निजी बिद्यालय

१५

श्री हिमाली शिशु सदन

खुदुनाबारी

चन्द्र सुबेदी

९८४२७९६५२५

निजी बिद्यालय

१६

श्री बेदबेदाङ्गसस्कृत पाठशाला (गुरुकुल)

खुदुनावारी

छन्दुराम भण्डारी

९८४२६३४०९९

सामूदायिक गुरुकुल