खुदुनाबारी गाबिस सचिबहरु

 

क्र.स.

सचिबको नाम

मिति (कार्यरत अबधि)

श्री बिर ब.गोले तामा¨

२०३९

श्री सोमनाथ निरौला

२०४०

श्री अधिकलाल मेचे

२०४२

श्री मेघराज काफले

२०४३

श्री डिल्ली प्रसाद कोइराला

२०४४

श्री कमल तामा¨

२०४७

श्री राजेन्द्र पराजुली

२०४८

श्री चन्द्र प्रकास सिटौला

२०४९

श्री राम कुमार महत

२०४९

१०

श्री राम प्रसाद प्रसाई

२०५१

११

श्री रघुनाथ निरौला

२०५२ .देखि २०६१

१२

श्री माधब प्रसाद पौडेल

२०६१  देखि २०६२

१३

श्री दिल ब.भुजेल

२०६२।...। देखि

१४

श्री चन्द्रकान्त पोख्रेल

२०६३।....।...देखि ०६६।१।७

१५

श्री राजेन्द्र प्याकुरेल

२०६६।१।८देखि २०६६।११।११

१६

श्री बासुदेब भट्टराई

२०६६।११।१२ देखि २०७०।९।..

१७

श्री गणेश कुमार बुढाथोकी

२०७०।९।१७ देखि