गाउँ विकास समितिको कार्यालय ,खुदुनाबारी झापा ,

सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधाहरुसँग सम्बन्धित

१. पंजीकरणतर्फ

क्र.सं

प्रदान गरिने सेवाहरु

कार्य सम्पन्न प्रक्रिया तथा सेवाग्राहिले गर्नु पर्ने कार्यहरु

लाग्ने समय

शुल्क/दस्तुर

जिम्मेवार कर्मचारी वा शाखा

जन्म दर्ता

क) गा.वि.स. बाट प्राप्त अनुसूची २ फारम भर्ने 
ख) बच्चाको नाम र जन्म मिति 
ग) बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
घ) बाबु / आमा / बाजे वा सबैभन्दा नजिकको हकवाला सुचक हुनुपर्ने

प्रक्रिया पुरा भएपछि तत्काल

क) ३५ दिन भित्र निःशुल्क 
ख) ३५ दिनको म्याद नाघेमा रु. १०।- देखि रु. ५१।- सम्म जरिवाना

स्थानिय पञ्जिकाधिकारी

 

 विवाह दर्ता

 क) गा.वि.स. बाट प्राप्त अनुसूची ४ फारम भर्ने
ख) श्रीमान र श्रीमती दुबैको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
ग) श्रीमतीको नागरिकता नभएको अवस्थामा श्रीमानको नागरिकता अनिवार्य
घ) श्रीमान र श्रीमती दुबैको उपस्थिति अनिवार्य

 प्रक्रिया पुरा भएपछि तत्काल

क) ३५ दिन भित्र निःशुल्क
ख) ३५ दिनको म्याद नाघेमा रु. १०।- देखि रु. ५१।- सम्म जरिवाना 

 स्थानिय पञ्जिकाधिकारी

 

 मृत्यु दर्ता

 क) गा.वि.स. बाट प्राप्त अनुसूची ३ फारम भर्ने
ख) मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र 
ग) मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
घ) मृतकको श्रीमान/श्रीमती/छोरा/छोरी नभएको अवस्थामा तिन पुस्ते भित्रमा पर्ने व्यक्तिहरु सुचक बन्न सक्ने

 प्रक्रिया पुरा भएपछि तत्काल

 क) ३५ दिन भित्र निःशुल्क
ख) ३५ दिनको म्याद नाघेमा रु. १०।- देखि रु. ५१।- सम्म जरिवाना

स्थानिय पञ्जिकाधिकारी

 

 सम्बन्ध विच्छेद

 क) सम्बन्ध विच्छेद भएको अदालतको फैसलाको कागजात ख) निबेदन ग) अन्य आवश्यक कागजातहरु

प्रक्रिया पुरा भएपछि तत्काल 

 क) ३५ दिन भित्र निःशुल्क
ख) ३५ दिनको म्याद नाघेमा रु. १०।- देखि रु. ५१।- सम्म जरिवाना

 स्थानिय पञ्जिकाधिकारी

 

बसाँई सराई 

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन (बसाँई सरी जानेको जन्म दर्ता प्रमाण समेत खुलेको) ख) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ग) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा घ) वडा सर्जमिनको मुचुल्का 

प्रक्रिया पुरा भएपछि तत्काल 

 क) ३५ दिन भित्र निःशुल्क
ख) ३५ दिनको म्याद नाघेमा रु. १०।- देखि रु. ५१।- सम्म जरिवाना

 स्थानिय पञ्जिकाधिकारी