मिति २०७०/९/३० गते आ.ब.०७०/०७१ को गाउँ परिषद निणर्य अनुसार

व्यावसायीक वार्षिक कर (१.१.८)

क्र.सं

विवरण

दररेट रु.

 

 

(०७०/०७१)संसोधित

(०७१/०७२)प्रस्ताबित

काठ मिल

,५००।

,५००।

कुटानीपिसानी मिल ठूला

,०००।

,०००।

कुटानीपिसानी मिल साना

७५०।

७५०।

कपडा पसलठूलो

७५०।

,०००।

कपडा पसलसानो

५००।

५००।

किराना पसलठूलो

७५०।

,०००।

किराना पसलसानो

५००।

५००।

पान पसल

५००।

५००।

मनियारीपसल ठूलो

७५०।

,०००।

१०

मनियारीपसल सानो

५००।

५००।

११

मनियारीपसल घुम्तीमा

५००।

५००।

१२

कपालकाट्ने हजाम शैलुन

५००।

५००।

१३

ब्यूटीपार्लर

७५०।

,०००।

१४

भाँडाबर्तन ठुलो

७५०।

,०००।

१५

भाँडाबर्तन सानो

५००।

५००।

१६

कपडासिलाउने टेलर्स

५००।

५००।

१७

धानकाटा,लगायत अन्य

,०००।

,०००।

१८

जुत्ता चपलठुलो

७५०।

,०००।

१९

जुत्ता चपलसानो

५००।

५००।

२०

हार्डवेयरठुलो

७५०।

१०००।

२१

हार्डवेयरसानो

५००।

५००।

२२

साईकलमर्मत ठुलो

७५०।

,०००।

२३

साईकलमर्मत सानो

५००।

५००।

२४

चियानास्ता होटल ठुलो

७५०।

,०००।

२५

चियानास्ता होटल सानो

५००।

५००।

२६

दर्ता वालामदिरा थोक

१०००।

१०००।

२७

दर्ता वालामदिरा होटल ठुलो

१०००।

१०००।

२८

दर्ता वालामदीरा होटल सानो

५००।

५००।

२९

फोटोकपी,लेमीनेसन,कम्पुटरइन्सिच्यूट

१०००।

१०००।

३०

स्टेशनरीपसल ठुलो

१०००।

१०००।

३१

स्टेशनरीपसल सानो

५००।

५००।

३२

सुन चाँदीपसल ठुलो

१५००।

,०००।

३३

सुन चाँदीपसल सानो

७५०।

,०००।

३४

छपाई ,प्रेस पसल ठुलो

७५०।

,०००।

३५

छपाई,प्रेस पसल सानो

५००।

५००।

३६

मासु गोसपसल

७५०।

,०००।

३७

सागसब्जी, पसल

५००।

५००।

३८

मेशनरी,पार्ट,पुर्जा,इलेक्टीकलर इलेक्टोनिस पसल

७५०।

,०००।

३९

इलेक्टीकलर इलेक्टोनिस मर्मत सेन्टर

७५०।

,०००।

४०

फोटोस्टुडियो

५००।

५००।

४१

फर्निचरउद्योग

,५००।

,०००।

४२

ग्रीलउद्योग

,५००।

,०००।

४३

मोटर साइकलग्यारेज

१०००।

१०००।

४४

औषधी पसल

१०००।

१०००।

४५

साना घरेलुउद्योग दालमोट,थूक्पा फेक्टी

७५०।

,०००।

४६

निजी तथाआवसिय स्कूलहरु कम्पनी दर्ता

 

 

 

प्रा.बि तह

१०००।

,५००।

 

नि.मा.बि.तह

२०००।

२५००।

 

मा.बि.तह

३०००।

३५००।

 

उच्चमा.बि.तह

५०००।

५०००।

 

कम्पनीदर्ता सिफारीस दस्तुर

,०००।

,०००।

४७

हरेकमालसामन प्लाष्टिक,भाडाकुडा,खेलौना पसल

५००।

५००।

४८

रेडिमेडकपडा पसल

१०००।

१०००।

४९

सिसा,अन्यर्फिर्नचरका सामग्री बेच्ने पसल

७५०।

,०००।

५०

मोवायलकासामग्री र रिर्चाज बेच्ने पसल

७५०।

,०००।

५१

सुपारी  ब्यावसायीक

७५०।

,०००।

५२

नर्सरीब्यावसायीक

७५०।

,०००।

५३

एग्रो भेटस

७५०।

,०००।

५४

फलफूल पसल

५००।

५००।

५५

माछाबिक्री पसल

७५०।

७५०।

५६

कुखुरामासु पसल

७५०।

७५०।

५७

टयाक्टर,बस,टकब्यावसायिक

१०००।

१०००।

५८

टेक्सीब्यावसायिक

७५०।

७५०।

५९

टेडिङ्गतालिम केन्द्रहरु

,०००।

,०००।

६०

सामानउत्पादन प्याकेजीङ्ग,सप्लार्यस

,०००।

,०००।

६१

बगुर,कुखुरा,पशुपालन

७५०।

७५०।

६२

मनीट्रान्सफर

,०००।

,०००।

६३

केरा,कुचो,अदुवाआदी

७५०।

,०००।

६४

यि माथीकाशिर्षकमा नपरेका छुटफुट रहेका अन्य

 

 

ब्यावसायको हकमास्थानिय निकायको ऐन नियमको

परीधि भित्र रही सोमा उल्लेख भए अनुसार गर्ने ।

मिति २०७०//३० गते गाउँ परिषद  निणर्य अनुसार

घर जग्गा कर (१.१.१)

क्र.स.

घरधुरीबिबरण

दररेट रु.

 

 

(०७०/०७१) संसोधित

दर रेट रु.(०७१/०७२) प्रस्ताबित

फुस्कोछानो टाटी बेरा १ तले

२०।

२०।

फुस्कोछानो टाटी बेरा २ तले

३०।

३०।

सेन्टरबेरा टीनको छानो १ तले

४०।

४०।

काठको बेराटीनको छाना १ तले

४०।

४०।

सेन्टरबेरा टिनको छाना २ तले

६०।

६०।

काठको बेराटिनको छाना २ तले

६०।

६०।

अर्ध पक्कीटीनको छाना १ तले

६०।

६०।

अर्ध पक्कीटीनको छाना २ तले

१००।

१००।

पक्की घर १तले

१००।

१००।

१०

पक्की घर २तले

१५०।

१५०।

११

पक्की घर ३तले

२००।

२००।

मालपोत भूमी कर(१.१.२)

क्र.स.

जग्गाकोकिसीम

दररेट रु.

 

 

(०७०/०७१)संसोधित

(०७१/०७२) प्रस्ताबित

अबल,दोयम,सिम,प्रति कठा

१०।

१०।

न्यूनतम

१०।

१०।

पैसालाई हटाउने

१ पैसाभए पनी रु.१।

१ पैसाभए पनी रु.१।

हाट बजार पसल कर (१.१.३)

क्र.स.

जग्गाकोकिसीम

दररेट रु.

 

 

(०७०/०७१)संसोधित

(०७१/०७२)प्रस्ताबित

पशु बिक्री (सय कडा)

२।

२।

साप्ताहिकबजार पसल कर

१० देखि ३०सम्म

१० देखि ३०सम्म

बहाल बिटौरी कर (१.१.६) 

क्र.स.

बिबरण

दररेट रु.

 

 

(०७०/०७१)संसोधित

(०७१/०७२)प्रस्ताबित

गा.बि.स. प्राङ्गको अर्धपक्की कोठा उपयोग गर्ने लाई प्रति महिना

,२५०।

,५००।

गा.बि.स. अगाडी घुम्ती प्रयोग गर्ने लाई प्रति घुम्ती प्रति महिना

२००।

२५०।

सिर्जना दाहालको टहरालाई  प्रति महिना

७५०।

१०००।

सिकन्दर शाह(अशोक) को टहरालाई प्रति महिना

,५००।

,५००।

क्याराम्बोड भएको लक्ष्मी राई मगरको भिटालाई प्रति महिना

५००।

५००।

आइतबारे बजार कच्ची प्रति भिटा बार्षिक (ठेकेदार मार्फत)

२५०।

२५०।

आइतबारे बजार पक्की टहरा प्रति भिटा(सब्जी र गोष) बार्षिक (कार्यालयमा)

२४००।

२४००।

आइतबारे बजार पक्की टहरा प्रति भिटा ( अन्य) बार्षिक (कार्यालयमा)

४८००।

४८००।